เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม.
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น


> หลักการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ
เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า แรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น

>ประเภทเครื่องปั่นไฟฟ้า
เครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์แบบ สแตนด์บาย โดยทั่วไปแล้วประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เครื่องสแตนด์บาย คอนทินิวอัส และ ไพรม์พาวเวอร์
1.เครื่องแบบสแตนด์บาย เครื่องปั่นไฟ
นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายได้ตามปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสแตนด์บายจึงเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า สนามบิน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท์ บริษัท อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ รวมไปถึงฟาร์มต่างๆด้วย และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้จึงไม่แพงมากถ้าเทียบกับอีก 2 ประเภท ส่วนมากแล้วต้นกำลังของเครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นต้นกำลังดีเซล
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทคอนทินิวอัส เครื่องปั่นไฟ
เป็นเครื่องประเภทที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องตามต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องประเภทนี้ต้องการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันมากเป็นพิเศษ เพราะอาจจะต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในฟาร์มหมูบางแห่งนั้นเครื่องยนต์ประเภทนี้ได้ถูกนำไปให้งานนานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์มทั้งหมดแทนไฟฟ้าหลวง โดยมีต้นกำลังเป็นแก๊สชีวะภาพ สร้างบ่อมักแก๊สจากมูลสัตว์ไว้ในฟาร์มเอง 1 สัปดาห์หยุดใช้งาน 1วันเพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องยนต์และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจึงต้องเป็นวัสดุที่ดีกว่า ทำให้ราคาแพงตามไปด้วย
3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทเบส เครื่องปั่นไฟ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้เป็นกำลังไฟฟ้าหลัก สามารถใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดชั่วโมงในการทำงาน พิกัดกำลังของเครื่องจะต้องรับภาระเป็น 70% ของเครื่องชนิด Standby และ 60% ของเครื่อง Continuous Type ดัง นั้นหากมีความจำเป็นจะต้องเลือกเครื่องประเภทนี้แล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ออก แบบทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบการออกแบบให้ถูกต้อง เครื่องประเภทนี้มักจะใช้ในเกาะ หรือสถานที่ไฟฟ้าชั่วคราว

>การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้า
การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใข้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพราะถ้ามากเกินไปทำให้สิ้นเปลื้องโดยเปล่าประโยชน์ หากขนาดเล็กเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

>การคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของเครื่องปั่นไฟ
แรงดันไฟฟ้า คือ ความสามารถในการผลักดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะอยู่ที่ 220V ไฟบ้าน(1เฟส) 380Vไฟโรงงาน (3เฟส)
กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere)
วัตต์ คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างอื่น(W)
เควีเอ คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้โหลด เป็นผลคูณของกิโลโวลท์( KVA)
ความถี่ คือ การสลับขั้วกระแสไฟฟ้าใน 1 วินาที โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 50 รอบต่อวินาที (Hz)

แรงดันไฟฟ้า = Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = Ampere(A)
วัตต์ = Watt (W)
เควีเอ = Kilovolt x ampere (KVA)
ความถี่ = Hertz (Hz)
สูตรการหาค่า 1 KVA = 800 watt
800 watt / 220 volt = 3.6 ampere
>ตัวอย่างการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟ สำหรับไฟฟ้า 220Vไฟบ้าน
1 KVA = 800 W = 3.5 A
2 KVA = 1600 W = 7 A
3 KVA = 2400 W = 11 A
4 KVA = 3200 W = 14 A
6 KVA = 4800 W = 21 A
8 KVA = 6400 W = 29 A
12.5KVA = 10000 W = 45 A


>การหาค่ามอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 220V 
มอเตอร์ไฟฟ้าจะดันกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (running) ต่อขนาด 1HP มีค่าประมาณ 746 W 
ถ้าสมมติมอเตอร์มีขนาด 2 แรงม้า จะได้ 1492 W = 6.78A
แต่มอเตอร์มีค่า Power Factor=0.6 PF จะได้ 6.78/0.6 = 11.3 A
แต่เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% จะได้ 11.3/0.8 =14.13 A
ดังนั้นควรเลือกเครื่องปั่นไฟฟ้า 
ที่ขนาด 14.13 x 220  = 3108.6 VA ใช้งานที่ 3K5VA

>การหาค่าไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 380V 10 A
ให้ใช้ P =(root 3)VI
แรงดันไฟฟ้า = 380 Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = ใช้กระแสเฟสเดียว Ampere(A)
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมักมีค่า Power Factor=0.8 PF จะได้ 10/0.8 = 12.5 A
แต่เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% ทุกครั้ง = 12.5/0.8 = 15.6 A
ถ้าสมมติเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานเราจับกระแสได้ 10 A ต่อเฟส ใช้ไฟที่ 380V จะได้ขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้าที่
380 x 1.732 x 15.6 = 10267VA ใช้งานที่ 10K5VA


เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม.
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น

คิดถึงเครื่องปั่นไฟคุณภาพ คิดถึงเครื่องปั่นไฟวินเจ็น

บริการส่งเครื่องปั่นไฟทั่วไทย
เครื่องปั่นไฟสามโคก เครื่องปั่นไฟเมืองทอง เครื่องปั่นไฟแจ้งวัฒนะ เครื่องปั่นไฟปากเกร็ด เครื่องปั่นไฟติวานนท์ เครื่องปั่นไฟบางใหญ่ เครื่องปั่นไฟบางบัวทอง เครื่องปั่นไฟราชพฤกษ์ เครื่องปั่นไฟหลักสี่ เครื่องปั่นไฟดอนเมือง เครื่องปั่นไฟบางเขน เครื่องปั่นไฟรามอินทรา เครื่องปั่นไฟประชาชื่น เครื่องปั่นไฟงามวงศ์วาน เครื่องปั่นไฟพระราม5 4 7 9 เครื่องปั่นไฟลาดหลุมแก้ว เครื่องปั่นไฟสะพานใหม่ เครื่องปั่นไฟลาดพร้าว เครื่องปั่นไฟนิคมนวนคร เครื่องปั่นไฟคลองหลวง เครื่องปั่นไฟสรงประภา เครื่องปั่นไฟแคราย เครื่องปั่นไฟรัตนาธิเบศร์ เครื่องปั่นไฟซอยท่าอิฐ เครื่องปั่นไฟถนนวิภาวดี เครื่องปั่นไฟถนนพหลโยธิน เครื่องปั่นไฟถนนดินแดง เครื่องปั่นไฟรามคำแหง เครื่องปั่นไฟมีนบุรี เครื่องปั่นไฟบางแค เครื่องปั่นไฟเพชรเกษม เครื่องปั่นไฟตลิ่งชัน เครื่องปั่นไฟสุพรรณบุรี เครื่องปั่นไฟซอยสามัคคี เครื่องปั่นไฟสวนผัก เครื่องปั่นไฟตลิ่งชัน  เครื่องปั่นไฟรังสิต 
เครื่องปั่นไฟแจ้งวัฒนะ เครื่องปั่นไฟเมืองทอง เครื่องปั่นไฟสนามบินน้ำ เครื่องปั่นไฟกาญจนาภิเษก เครื่องปั่นไฟบางบัวทอง เครื่องปั่นไฟลาดปลาดุก เครื่องปั่นไฟไทรน้อย เครื่องปั่นไฟคลองข่อย เครื่องปั่นไฟบางใหญ่ สรงประภา ดอนเมือง 
เมืองทองธานี ปากเกร็ด ติวานนท์ บ้านใหม่ แยกสมเด็จย่า บางกรวย รถยกพระราม7 รถยกสะพานนวลฉวี ตลาดพูนทรัพย์ บางคูเวียง บางคูวัด เครื่องปั่นไฟนิคมบางกระดี เครื่องปั่นไฟทุ่งสีกัน เครื่องปั่นไฟนครอินทร์ เครื่องปั่นไฟชัยพฤกษ์ บ้านกล้วย พิบูลสงคราม เลี่ยงเมืองนนทบุรี ศรีสมาน ถนน345 เลียบ 
คลองทุ่งสองห้อง ศูนย์ราชการ การสื่อสาร ไปรณีย์ไทย ทีโอที เลียบทางรถไฟ คลองประปา ประชาชื่น วงศ์สว่าง ตลาดเมืองนนท์ ตลาดอตก 
ซอยชินเขต แคราย งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ พระราม 5 ไทรม้า บางรักน้อย วัดสว่างอารมณ์ ซอยท่าอิฐ คลองมหาสวัสดิ์ คลองพระอุดม วัดกู้ สลักเหนือ บ้านใหม่ พระนั่งเกล้า พระปิ่นเกล้า ตลิ่งชันสุพรรณบุรี แคลาย รัชโยธิน เกษตร ลำลูกกา รังสิต 
กำแพงเพชร จตุจักร พหลโยธิน หลักสี่ ลาดปลาเค้า วิภาวดี สะพานใหม่ สุทธิสาร ห้วยขวาง รัชดาภิเษก ดินแดง 
ประชาสงเคราะห์ สะพานควาย นวมินทร์ วัดลาดปลาดุก ซอยกันตนา แยกพงษ์เพชร บางโพ 
ถนน345 บางคูวัด บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง สะพานควาย สนามเป้า ห้วยขวาง รัชดาภิเษก พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ เลียบทางด่วน สายไหม จตุจักร รัชดาภิเษก ลาดพร้าว พหลโยธิน รัชโยธิน ประชาอุทิศ เตาปูน บางซื่อ บางพลัด จรัญสนิทวงศ์ บางบัว วงเวียนบางเขน วัดพระศรี แยกเกษตร นวมินทร์ ลาดพร้าว โชคชัย 4 ลาดปลาเค้าคลองหลวง รังสิต ลำลูกกา ธัญบุรี ลาดปลาดุก ซอยกันตนา มหาวิทยาลัย โรงเรียน 
เกษตร ศรีปทุม เกริก กรุงเทพ รังสิต จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง เกษมบัณฑิต ธุรกิจบัณฑิต หอการค้า ศรีนครินทร์วิโรฒ 
เชียงไหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอนพิณษุโลกเลยลาว แพร่ ตาก นครราชสีมา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี นครนายกสระบุรี ลพบุรี โคราช ราชบุรี ประจวบ เพชรบุรีหัวหินหาดใหญ่ สงขลา เกาะสมุย ภูเก็ต ชุมพร นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสระเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว มุกดาหาร นครพนม สมุทรสงคราม สมุทรสาครนครปฐม ชัยภูมิ โรจนะ บางปะอินนิคม304 บางชัน มาบตาพุต แหลมฉบัง ระยอง สัตหีบ พัทยา เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะกรูด ธนบุรี ขอนแก่น สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ หนองบัวลำพู สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสิน อำนาจเจริญ ยโสธร อุทัยธานี สุรินทร์ ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร บึงกาฬ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเฉิงเทรา กาญจนบุรี ระนอง สุราษฐ์ธานี กระบี่ พังงา เกาะพีพี สตูล ตรัง อยุธยา สุพรรณบุรี สมุทรปราการ ปิ่นทอง อมตะนคร 
...........................................................................................................................................

Business ...........................................................................................................................................
ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์พัดลม ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค แลกลิงค์ฟรี สบู่ สบู่สมุนไพร ฮีตเตอร์ครีบ สบู่สับปะรด สบู่แครอท โต๊ะจีน ฮีตเตอร์แท่ง เทอร์โมคัปเปิล เครื่องซีลสูญญากาศ แวคคั่มปั้ม ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องปั่นไฟ ...........................................................................................................................................
ศูนย์รวมร้านขายสินค้า โดย www.thaishop.in.th เปิดร้านค้าฟรี ใส่สินค้าได้ 100 รายการ   ::siambig.com:: it-socool.com อุปกรณ์กล้อง DSLR thaicontractors.com แหล่งรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างแห่งใหญ่ที่สุดของไทย keng elite-ssc แลกลิงค์.net หาเพื่อนรู้ใจ MSN ศูนย์รวมร้านขายสินค้า โดย www.thaionlinemall.com เปิดร้านค้าฟรี ใส่สินค้าได้ 100 รายการ   ขาย รถขุด แบ็คโฮ แม็คโคร Sunward ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทย โปร,เกมออนไลน์,การ์ตูน,โหลดเพลง,โหลดหนัง,โปรแกรม รถตู้เช่าเชียงใหม่ OoHmusic - Music Life & Smile BW-LINKs.com i Shop Store ตัดสินใจ.คอม บ้านเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ครบวงจร ลงประกาศฟรี ซาบซ่าส์ ศูนย์รวม ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจonline ที่น่าสนใจ สำเร็จได้ง่าย ไม่มีรายเดือน ได้เงินจริง แนนรถเช่าเชียงใหม่ TVJaew:ดูทีวีออนไลน์ งานผ่านเน็ตได้เงินจริง ทำงานที่บ้าน ไม่ต้องขายสิ้นค้า ไม่ต้องอบรม series.gmsk.tk kapongdesign.com รับทำเว็บขยายสายงานสร้างรายได้หลักแสน สารบัญเว็บไซต์ชาวเน็ต Idolcute Society : หางาน พริตตี้ nnplaza ลดน้ำหนัก ฟรี Backlink,Backlink ฟรี เครื่องปั่นไฟ .......................................................................................................................................
ป้ายอัฐิ รถยก รถลาก บ้านกงเต็ก เครื่องปั่นไฟ โต๊ะจีน ฮีตเตอร์ .......................................................................................................................................
ลงประกาศฟรี สมุนไพรไทย ลงประกาศฟรี สรธัญดอทคอม เว็บส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ลงประกาศฟรี สะพานบอทฟรี - ติดgoogleอย่างง่าย ด้วยสะพานบอท Gundam Model เครื่องมืองานช่าง รับทำเว็บไซต์ เว็บโรงเรียน แฟรนไชส์ ขายตรง สารบัญเว็บไซต์ ! สถานที่ท่องเที่ยว ประกาศฟรี เครื่องปั่นไฟ