เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม.
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802  เครื่องปั่นไฟ
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น  เครื่องปั่นไฟ


> หลักการทำงาน  เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ เป็น เครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ใน เครื่องปั่นไฟ กระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า แรงดันที่เกิดขึ้นใน เครื่องปั่นไฟ จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของ เครื่องปั่นไฟ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น เครื่องปั่นไฟ

>ประเภท เครื่องปั่นไฟฟ้า
เครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาประกอบเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์แบบ สแตนด์บาย โดยทั่วไปแล้วประเภทของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เครื่องสแตนด์บาย คอนทินิวอัส และ ไพรม์พาวเวอร์ เครื่องปั่นไฟ
1.เครื่องแบบสแตนด์บาย เครื่องปั่นไฟ
นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายได้ตามปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสแตนด์บายจึงเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า สนามบิน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม รีสอรท์ บริษัท อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ รวมไปถึงฟาร์มต่างๆด้วย และวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้จึงไม่แพงมากถ้าเทียบกับอีก 2 ประเภท ส่วนมากแล้วต้นกำลังของเครื่องยนต์ประเภทนี้เป็นต้นกำลังดีเซล เครื่องปั่นไฟ
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทคอนทินิวอัส เครื่องปั่นไฟ
เป็นเครื่องประเภทที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานต่อเนื่องตามต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องประเภทนี้ต้องการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันมากเป็นพิเศษ เพราะอาจจะต้องใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในฟาร์มหมูบางแห่งนั้นเครื่องยนต์ประเภทนี้ได้ถูกนำไปให้งานนานต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในฟาร์มทั้งหมดแทนไฟฟ้าหลวง โดยมีต้นกำลังเป็นแก๊สชีวะภาพ สร้างบ่อมักแก๊สจากมูลสัตว์ไว้ในฟาร์มเอง 1 สัปดาห์หยุดใช้งาน 1วันเพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องยนต์และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจึงต้องเป็นวัสดุที่ดีกว่า ทำให้ราคาแพงตามไปด้วย เครื่องปั่นไฟ
3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทเบส เครื่องปั่นไฟ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทนี้ เป็นเครื่องที่ใช้เป็นกำลังไฟฟ้าหลัก สามารถใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดชั่วโมงในการทำงาน พิกัดกำลังของเครื่องจะต้องรับภาระเป็น 70% ของเครื่องชนิด Standby และ 60% ของเครื่อง Continuous Type ดัง นั้นหากมีความจำเป็นจะต้องเลือกเครื่องประเภทนี้แล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ออก แบบทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประกอบการออกแบบให้ถูกต้อง เครื่องประเภทนี้มักจะใช้ในเกาะ หรือสถานที่ไฟฟ้าชั่วคราว เครื่องปั่นไฟ

>การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้า
การเลือกขนาดเครื่องปั่นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใข้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพราะถ้ามากเกินไปทำให้สิ้นเปลื้องโดยเปล่าประโยชน์ หากขนาดเล็กเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ เครื่องปั่นไฟ

>การคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของ เครื่องปั่นไฟ
แรงดันไฟฟ้า คือ ความสามารถในการผลักดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะอยู่ที่ 220V ไฟบ้าน(1เฟส) 380Vไฟโรงงาน (3เฟส) เครื่องปั่นไฟ
กระแสไฟฟ้า คือ อิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere)
วัตต์ คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างอื่น(W)
เควีเอ คือ หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้โหลด เป็นผลคูณของกิโลโวลท์( KVA)
ความถี่ คือ การสลับขั้วกระแสไฟฟ้าใน 1 วินาที โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 50 รอบต่อวินาที (Hz)

แรงดันไฟฟ้า = Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = Ampere(A)
วัตต์ = Watt (W)
เควีเอ = Kilovolt x ampere (KVA)
ความถี่ = Hertz (Hz)
สูตรการหาค่า 1 KVA = 800 watt
800 watt / 220 volt = 3.6 ampere
>ตัวอย่างการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของ เครื่องปั่นไฟ สำหรับไฟฟ้า 220Vไฟบ้าน เครื่องปั่นไฟ
1 KVA = 800 W = 3.5 A
2 KVA = 1600 W = 7 A
3 KVA = 2400 W = 11 A
4 KVA = 3200 W = 14 A
6 KVA = 4800 W = 21 A
8 KVA = 6400 W = 29 A
12.5KVA = 10000 W = 45 A


>การหาค่ามอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 220V  เครื่องปั่นไฟ
มอเตอร์ไฟฟ้าจะดันกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (running) ต่อขนาด 1HP มีค่าประมาณ 746 W 
ถ้าสมมติมอเตอร์มีขนาด 2 แรงม้า จะได้ 1492 W = 6.78A
แต่มอเตอร์มีค่า Power Factor=0.6 PF จะได้ 6.78/0.6 = 11.3 A
แต่ เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% จะได้ 11.3/0.8 =14.13 A
ดังนั้นควรเลือก เครื่องปั่นไฟฟ้า 
ที่ขนาด 14.13 x 220  = 3108.6 VA ใช้งานที่ 3K5VA

>การหาค่าไฟฟ้าของ เครื่องปั่นไฟ 3 เฟส 380V 10 A เครื่องปั่นไฟ
ให้ใช้ P =(root 3)VI
แรงดันไฟฟ้า = 380 Voltage (V)
กระแสไฟฟ้า = ใช้กระแสเฟสเดียว Ampere(A)
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปมักมีค่า Power Factor=0.8 PF จะได้ 10/0.8 = 12.5 A
แต่ เครื่องปั่นไฟฟ้า ต้องเผื่อไว้อีก 80% ทุกครั้ง = 12.5/0.8 = 15.6 A
ถ้าสมมติเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานเราจับกระแสได้ 10 A ต่อเฟส ใช้ไฟที่ 380V จะได้ขนาด เครื่องปั่นไฟฟ้า ที่
380 x 1.732 x 15.6 = 10267VA ใช้งานที่ 10K5VA เครื่องปั่นไฟ


เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟฟ้า "วินเจ็น" เครื่องปั่นไฟฟ้าคุณภาพ ราคาถูกใจ บริการ 24 ชม. เครื่องปั่นไฟ
ติดต่อ คุณโสภณ 027294630/0817252802 เครื่องปั่นไฟ
Website : เครื่องปั่นไฟฟ้าวินเจ็น เครื่องปั่นไฟ

คิดถึง เครื่องปั่นไฟ คุณภาพ คิดถึง เครื่องปั่นไฟ วินเจ็น


......................................................................................................................................


ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์พัดลม ฮีตเตอร์เอเบิลบล็อค  สบู่ สบู่สมุนไพร ฮีตเตอร์ครีบ สบู่สับปะรด สบู่แครอท โต๊ะจีน ฮีตเตอร์แท่ง เทอร์โมคัปเปิล เครื่องซีลสูญญากาศ แวคคั่มปั้ม ปั้มนมไฟฟ้า เครื่องพิมพ์เสื้อ บ้านกงเต็ก ลวดฮีตเตอร์ เครื่องปั้มนม เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องปั่นไฟ
.......................................................................................................................................
ป้ายอัฐิ รถยก รถลาก บ้านกงเต็ก เครื่องปั่นไฟ โต๊ะจีน ฮีตเตอร์
สมุนไพรไทย  สะพานบอทฟรี - ติดgoogleอย่างง่าย ด้วยสะพานบอท ! เครื่องปั่นไฟ